LOADING

Tầm quan trọng và phương pháp xác định giá vốn hàng bán là gì?

Tìm Việc 365

Khám phá định nghĩa của giá vốn hàng bán là gì?

Nếu bạn có kế hoạch kinh doanh hoặc muốn khởi nghiệp bằng một mặt hàng nào đó, hoặc đơn giản chỉ quan tâm đến các vấn đề kinh tế, hãy không bỏ qua bài viết này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá những vấn đề thú vị xoay quanh khái niệm “giá vốn hàng bán”. Chắc chắn, khi nghe cụm từ này, có một số người sẽ thấy rất lạ và đặt ra câu hỏi tò mò: “giá vốn bán hàng là gì?”

Giá vốn hàng bán (COGS) là tất cả các chi phí được sử dụng để duy trì sự tồn trữ hàng bán trong một thời gian nhất định. Những chi phí này liên quan đến hàng hóa cụ thể thông qua việc sử dụng một trong ba phương pháp sau: Nhập trước – Xuất trước (FIFO), Chi phí trung bình, hoặc Xác định cụ thể. Ngoài ra, các chi phí mua hàng, chi phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác trong quá trình đưa hàng tồn kho đến điểm và điều kiện hiện tại cũng được tính vào giá vốn hàng bán. Giá vốn hàng bán của công ty hoặc doanh nghiệp bao gồm vật liệu, lao động và chi phí phân bổ. Chi phí của hàng hóa chưa được bán sẽ được hoãn lại cho đến khi hàng tồn kho đó được ghi giảm giá trị hoặc bán đi.

Giá vốn hàng bán bao gồm giá mua của hàng đã được bán ra và được hạch toán vào tài khoản 154 đối với doanh nghiệp thương mại. Ngoài ra, giá vốn hàng bán cũng bao gồm các chi phí phát sinh trong tài khoản 621, 622, 627 chuyển sang tài khoản 154 đối với các doanh nghiệp sản xuất, và chuyển sang tài khoản 155 cho các sản phẩm hoàn thành và sẵn sàng để bán ra.

Tầm quan trọng cũng như vai trò, ý nghĩa của giá vốn hàng bán là gì?

Vì thị trường luôn biến đổi liên tục, không phải lúc nào các cơ sở bán hàng cũng mua được nguồn hàng với mức giá ổn định. Giá vốn hàng bán có vai trò quan trọng trong việc mua lại hàng để bán, bao gồm tất cả các chi phí mua lại, không bao gồm bất kỳ giảm giá nào.

Một vài phương pháp xác định giá vốn hàng bán

Để kế toán giá vốn hàng bán, bạn cần xác định chính xác giá vốn hàng bán. Dưới đây là một số phương pháp để xác định giá vốn hàng bán:

Phương pháp xác định giá vốn hàng hóa bằng giá thực tế đích danh

Phương pháp này cho phép bạn nhập hàng hóa vào kho theo giá xuất kho nào thì giá đó được tính dưới dạng mô hình từng lô. Phương pháp này chỉ áp dụng cho hàng hóa được nhập theo lô có giá trị cao và được bảo quản riêng từng lô qua mỗi lần nhập.

Phương pháp xác định giá vốn hàng hóa bằng kiểu nhập trước, xuất trước

Phương pháp này đặt giả định rằng hàng hóa nhập kho trước sẽ được xuất trước và giá xuất bằng giá nhập. Trị giá hàng hóa thực tế xuất kho trong kỳ sẽ được tính theo giá nhập trong đơn giá giá vốn hàng hóa nhập trước.

Phương pháp xác định giá vốn hàng hóa bằng nhập sau, xuất trước

Phương pháp này đặt giả định ngược lại với phương pháp trên, rằng hàng hóa nhập sau sẽ được xuất trước và giá xuất bằng giá nhập. Khi mua hàng sau, giá sẽ được tính tương đương với giá trị thực tế của hàng xuất kho. Giá của các lần nhập đầu tiên sẽ được tính vào trị giá hàng tồn kho cuối kỳ.

Phương pháp xác định giá vốn hàng hóa bằng giá thực tế bình quân gia quyền

Phương pháp này được áp dụng cho trường hợp hàng hóa xuất kho chưa được ghi sổ. Số lượng hàng hóa nhân với giá trị thực tế bình quân sẽ là giá vốn hàng hóa xuất kho.

Phương pháp xác định giá vốn hàng hóa bằng giá hạch toán

Các doanh nghiệp mua và sử dụng vật tư thường xuyên nhưng chịu sự biến động về giá cả và số lượng, nên sử dụng phương pháp xác định giá vốn hàng hóa bằng giá hạch toán. Giá hạch toán là giá ổn định được xây dựng bởi doanh nghiệp và không có giá trị trong các giao dịch bên ngoài. Hệ số giữa giá thực tế và giá hạch toán của hàng luân chuyển trong kỳ phải được tính trước để nhập và xuất hàng sau.

Phương pháp xác định giá vốn hàng hóa bằng kiểu cân đối

Phương pháp cân đối là công thức tính giá vốn hàng bán. Giá trị thực tế của hàng tồn cuối kỳ được tính bằng số lượng hàng bán còn lại nhân với đơn giá mua lần cuối cùng trong tháng. Từ đó, sử dụng công thức cân đối riêng để tính giá vốn hàng hóa xuất kho.

Phương pháp xác định giá vốn hàng hóa bằng công thức tính theo đơn giá tồn đầu kỳ

Lấy số lượng hàng đã xuất kho nhân với đơn giá mua thực tế của hàng tồn đầu kỳ. Kết quả sẽ là giá trị hàng hóa xuất kho cần xác định.

Phải tính giá vốn hàng bán theo cách nào mới đúng?

4.1. Công thức tính giá vốn hàng bán dựa theo phương thức kinh doanh

 • Phương thức kinh doanh trực tiếp

  • Nợ 632 – giá vốn thực tế của hàng xuất kho; Có 155, 156 khi doanh nghiệp xuất khẩu kho sản phẩm hàng hóa để bán.
  • Nợ 632 – giá vốn hàng bán, nợ 133 – thuế giá trị gia tăng; Có 111, 112 và 331 khi hàng hóa được bán theo phương pháp giai tay ba.
  • Nợ 632 – giá vốn hàng bán, Có 154 chi phí sao kinh doanh dở dang khi doanh nghiệp sản xuất xong hàng hóa nhưng không nhập kho mà bán ngay.
  • Nợ 911 – xác định kết quả kinh doanh, Có 632 – giá vốn hàng bán khi trị giá vốn hàng xuất kho đã bán vào nợ cuối kỳ được chuyển kết.
 • Phương thức kinh doanh gửi bán

  • Nợ 157 – hàng gửi bán, có 155 – thành phần và 156 – hàng hóa khi doanh nghiệp gửi hàng hóa cho đại lý, tạp hóa bán hộ.
  • Nợ 157 – hàng gửi bán, có 331 – phải trả cho người bán khi doanh nghiệp mua hàng gửi bán.

4.2. Công thức tính giá vốn hàng bán dựa theo loại hình doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp sản xuất theo mô hình kinh doanh

  • Giá trị mua nguyên liệu thực tế
  • Chi phí vận chuyển các sản phẩm sau khi hoàn thành sản phẩm
  • Giá thành các sản phẩm sau khi hoàn thành quá trình sản xuất
 • Doanh nghiệp theo mô hình thương mại dịch vụ

  • Giá vốn bán hàng đơn giản hơn các doanh nghiệp sản xuất vì chỉ đưa ra thị trường sản phẩm hiệu quả nhất. Tất cả chi phí sau khi nhập hàng được gắn vào giá thành phẩm và từng thành phần giá được quy định bởi doanh nghiệp.

Trên đây là một số kiến thức về “giá vốn hàng bán là gì”. Hy vọng bạn có được phần nào hiểu biết sau khi đọc bài viết này. Tìm Việc 365