LOADING

Trợ Lý Giám Đốc Điều Hành (Assistant To Chief Operating Officer)

Job Description

* Work Location 工作地點 / Địa điểm làm việc:

Công Ty TNHH Phát Triển Liên Vinh (WING TAK LEATHER)

KCN KSB, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tình Bình Dương

(Company offers shuttle transport at pick up points in Thuan An area to the company)

(Công ty sẵn lòng sắp xếp xe đưa đón tại các điểm đón trong khu vực Thuận An đến công ty).

公司提供到上下班班車服務(順安接送點)

* Administrative 行政 / Việc hành chính:

– Support day-to-day operations of the Chief Operating Officer (COO) and enforce excellence in process adherence.

Hỗ trợ các hoạt động hành chính hàng ngày của Giám đốc điều hành và thực thi xuất sắc trong việc tuân thủ theo quy trình làm việc được đề ra.

– 支援營運總監的日常運作,加強卓越進度遵從性。

– Assist and coordinate activities across R&D and technical managerial programs.

Hỗ trợ và điều phối các hoạt động trong các chương trình nghiên cứu phát triển và quản lý kỹ thuật.

– 協助和協調研發和技術管理計劃的活動。

– Following up and keeping tracks on current processes.

Theo dõi và chú ý đến các quy trình hiện tại.

– 跟進並跟踪當前項目進展。

 

– Responsible for communication and coordination with all appropriate departments (Internal and External)

Chịu trách nhiệm liên lạc và phối hợp với tất cả các bộ phận liên quan (Nội bộ và Đối ngoại)

– 負責與所有適當部門(內部和外部)對接溝通協調。

– Material Sourcing.

Tìm nguồn cung ứng nguyên vật liệu.

– 材料採購。

 

– Data Management.

Quản lý dữ liệu.

– 數據管理。

 

– Receive, review information and report.

Nhận thông tin rồi xem xét và báo cáo lại cho giám đốc.

– 接收、檢閱信息和報告。

* Database Management 數據資料庫管理 / Quản lý cơ sở dữ liệu

– Create and update database for statistical analysis and overviews. Database input and cross-checks.

Tạo và cập nhật cơ sở dữ liệu để phân tích thống kê và tổng quan. Nhập cơ sở dữ liệu và kiểm tra chéo.

– 創建和更新用於統計分析和概覽的數據庫。 數據庫輸入和交叉檢查。

 

– Maintain confidentiality of sensitive documentations, managing the whole filing of confidential papers from various technical areas.

Duy trì tính bảo mật của các tài liệu quan trọng, quản lý toàn bộ việc lưu trữ các tài liệu mật từ các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau.

– 維護敏感文件的保密性,管理技術部機密文件的歸檔。

 

– Record and prepare memos of meetings and manage forthcoming tasks described to be dealt with as soon as possible.

Ghi chép lại và chuẩn bị biên bản ghi nhớ của các cuộc họp và quản lý các công việc sắp tới được mô tả là phải xử lý càng sớm càng tốt.

– 記錄和準備會議備忘錄,並儘快處理/安排其中描述的任務。

 

* General 一般 / Các công việc chung

– Providing information about processes status when the superior is absent.

Cập nhật thông tin về tình trạng công việc khi cấp trên vắng mặt.

– 在上級缺席時提供有關項目進展信息

– Planning, coordinating, organising as well as preparing facts and contents of conferences, to guarantee structured procedure and the quality of further procedures / decision documents.

Lập kế hoạch, điều phối cũng như tổ chức các cuộc họp/ hội nghị, đảm bảo tính cấu trúc của quy trình và chất lượng của các quy trình/ các văn bản quyết định tiếp theo.

– 計劃,協調,組織和準備會議的事實和內容,進一步確保結構化的程序以及後續程序/決定文件的品質。

– Informing employees and people outside the company on behalf of the superior of facts and decisions, in order to support communication between employees and management and ensure the people involved receive information as soon as possible.

Thay mặt cho cấp trên thông báo cho các nhân viên nội bộ trong công ty và những  bộ phận liên quan bên ngoài công ty về các sự kiện và những quyết định của ban quản lý, nhằm làm cầu nối giữa nhân viên và ban quản lý và đảm bảo rằng những người có liên quan nhận được thông tin nhanh chóng.

– 代表上級將事實和決策告知員工和公司外部人員,以支持員工與管理層之間的溝通,並確保相關人員盡快收到信息。

 

– Coordinating appointments to ensure optimum time management as far as possible for COO.

Điều phối các cuộc hẹn để đảm bảo quản lý thời gian tối ưu nhất có thể cho Giám đốc điều hành

– 協調會議預約,以盡可能確保營運總監最佳的時間管理。

– Ad-hoc tasks as required.

Làm các công việc khác theo yêu cầu.

– 根據需要執行其他臨時任務。

Welfare 福利 / Quyền lợi

– Attractive income, according to working capacity;

Thu nhập hấp dẫn, dựa theo năng lực làm việc.

 

– On Site Dormitory Offer

Có ký túc xá trong khuôn viên công ty.

 

– Flat Rental and Transport Subsidy

Có trợ cấp cho thuê chỗ ở và di chuyển.

 

– Full regimes of social insurance, health insurance and unemployment insurance as prescribed by law;

Các chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật;

 

– Evaluate salary increase once a year;

Đánh giá tăng lương định kỳ 01 năm 01 lần;

 

– Tet bonus, annual salary and benefits of the Company;

Thưởng lễ tết, lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác của Công ty;

Requirement要求 / Yêu cầu

– Fluent in Vietnamese is a must (Written and Oral).

Bắt buộc thành thạo tiếng Việt.

必須精通越南語(書面和口語)

 

– Fluent in either Chinese or English is a must (Written and Oral).

Cần thành thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh (Nói và viết)

必須精通中文或英語(書面和口語)

 

– Proficient in both Chinese and English is an advantage.

Thành thạo cả tiếng Trung và tiếng Anh là một lợi thế.

精通中英文者優先。

 

– Proficiency in Microsoft Office (Word, Excel).

Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản như Excel, Word.

熟練使用Microsoft Office(Word,Excel)

 

– Passionate about producing high standard work.

Yêu thích các công việc yêu cầu cao về chất lượng.

對辦事高水準的工作充滿熱情

 

– Attention to details is a must.

Có sự quan sát chi tiết, tỉ mỉ.

注意細節是必須的

 

– Excellent verbal and written communication skills.

Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.

優秀的交談和書面溝通技巧

 

– Strong interpersonal and negotiation skills.

Thái độ làm việc và kỹ năng đàm phán tốt.

良好的人際交往和談判能力

 

– High sense of responsibility and confidentiality.

Tinh thần trách nhiệm và tính bảo mật cao.

高度責任感和保密性

 

– Have a sense of urgency and attention to detail.

Có tính nhạy cảm và quan sát tiểu tiết.

有緊迫感和對細節的關注

 

– Dynamic and Proactive.

Năng động và chủ động trong công việc.

積極主動

 

– Self-motivated, positive and a team player.

Lạc quan, tích cực, hòa đồng.

有上進心,正面和有團隊合作精神

 

– Excellent problem solver.

Giải quyết tình huống tốt.

優秀的問題解決者

Tagged as: Hành chính – Thư ký

About Công Ty TNHH Phát Triển Liên Vinh