LOADING

Kế Toán Tổng Hợp

Job Description

1.     Định hướng

– Lập mục tiêu kiểm soát trọng số kế toán, giá vốn/doanh thu, lợi nhuận/doanh thu, ROI, ROA, lương /doanh thu, quản cáo/doanh thu.

– Vòng quay hàng tồn kho, vòng quay phải thu, phải trả.

2. Kế hoạch

Lập kế hoạch Báo cáo tài chính.

+ Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

+ Bảng cân đối kế toán.

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

– Lập kế hoạch đào tạo nhân sự định kỳ.

3. Kiểm soát

– Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

– Hoạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác

– Kiểm soát giá đầu vào và đầu ra của NVL hàng hóa.

– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

– Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.

– Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

– Tham gia phối hợp công tác kiểm kê tài sản, hàng hóa định kỳ.

4. Đánh giá, xây dựng quy trình

– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

– Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

– Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.

– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

5. Quyết toán thuế

–     Lương: thỏa thuận.

–     Môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến.

–     Xét tăng lương 6 tháng/lần hoặc tăng theo năng lực.

–     Tham gia các khóa đào tạo nâng cao.

–     Tham gia hoạt động vui chơi, thi đua, du lịch hàng năm do công ty tổ chức.

–     Được đóng BHXH.

–   Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

–   Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

–      Sử dụng tốt excel.

–      Đáp ứng được 3 tiêu chí: Nguyên tắc, trung thực, trách nhiệm.

–      Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán.

–      Khả năng tính toán nhạy bén.

–      Kinh nghiệm ≥ 4 năm.

Tagged as: Kiểm toán

About Công Ty TNHH Việt Vạn Nhất