LOADING

Giám Sát QC (Kho Thực Phẩm Tươi Sống)

Job Description

NHIỆM VỤ | MISSION

1. Quản lý việc kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình nhận hàng, lưu trữ và phân phối từ kho trung chuyển đến các cửa hàng.

2. Tham gia xây dựng các quy trình và hướng dẫn công việc liên quan để kiểm soát chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm tại Kho trung chuyển. Huấn luyện và tư vấn kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng cho nhân viên kho trung chuyển.

1. Manage product quality control during receipt, storage and distribution from the platform to the stores.

2. Participate in the development of related procedures and work instructions for quality control and food hygiene and safety assurance at the platform. Training and consulting on basic knowledge of quality management for platform staff.

HOẠT ĐỘNG | ACTIVITIES

1.     Quản lý việc thực hiện các quy trình/hướng dẫn công việc kiểm soát chất lượng sản phẩm nhập khẩu và nội địa trong quá trình nhận hàng, lưu trữ và phân phối từ Kho trung chuyển đến các cửa hàng.

2.     Lên kế hoạch và giám sát việc thực hiện chương trình theo dõi chất lượng sản phẩm định kỳ tại kho trung chuyển.

3.     Thẩm định tiêu chuẩn chất lượng các sản phẩm tươi sống nhận tại kho trung chuyển.

4.     Quản lý nhân sự và sắp xếp ngày công cho Nhân viên kiểm soát chất lượng.

5.     Tham gia xây dựng các quy trình và hướng dẫn công việc liên quan để kiểm soát chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm tại Kho trung chuyển. Huấn luyện và tư vấn kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng cho nhân viên kho trung chuyển.

6.     Phối hợp với bộ phận liên quan để giải quyết khiếu nại khách hàng nội bộ hoặc bên ngoài liên quan đến chất lượng sản phẩm (nếu có).

7. Liên hệ cơ quan chức năng để thu thập thông tin, quy định nhà nước và giải quyết các vấn đề liên quan quản lý chất lượng tại kho trung chuyển.

1.     Manage the implementation of quality control procedures/ work instructions for imported and domestic products during receipt, storage and distribution from the platform to the stores.

2.     Plan and supervise the implementation of the periodic product monitoring program at the platform.

3.     Review product specification of fresh products received at the platform.

4.     Manage and arrange roster for Quality Controller.

5.     Participate in the development of related procedures and work instructions for quality control and food hygiene and safety assurance at the platform. Training and consulting on basic knowledge of quality management for platform staff.

6.     Coordinate with relevant departments to resolve internal or external customer complaints related to product quality (if any).

7. Contact authorities to collect information and regulations and handle quality management related issues at the platform.

Lương cạnh tranh

Trợ cấp cơm, điện thoại.

BHXH trên 100% lương

BH sức khỏe & tai nạn cho bản thân và vợ/chồng, con cái

Ngày phép: 15 ngày/năm

Competitive salary

Meal, Phone allowance

24/24 Personal Accident insurance for yourself, Health insurance for yourself and your spouse & children.

15 annual leave days/year

Performance Bonus

Bao Viet Healthcare

Occupational Accident Insurance

Annual leave: 15 days per year

NĂNG LỰC YÊU CẦU | COMPETENCIES

Kinh nghiệm & kiến thức chuyên môn : Có hiểu biết về các hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực thực phẩm như GMP, HACCP, ISO 22000, GlobalGAP,…

Kỹ năng chuyên môn: Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng đào tạo.

Kỹ năng quản lý: Quản lỷ nhân sự, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng ra quyết định.

Kỹ năng khác: Kỹ năng giao tiếp.

Functional knowledge & experience: Have knowledge on standards of quality systems in food area, like GMP, HACCP, ISO 22000, GlobalGAP,…

Functional skill: Problem solving skills, training skills.

Managerial skill: Human resource management, teamwork skills, decision making skills.

Other skills: Communication.

TRÌNH ĐỘ VÀ THÁI ĐỘ YÊU CẦU | REQUIRED BACKGROUND & ATTITUDE

Học vấn: Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành thực phẩm hoặc công nghệ.

Thâm niên làm việc: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm, làm việc trong lĩnh vực quản lý chất lượng, ưu tiên cho ngành hàng thực phẩm

Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

Kỹ năng văn phòng: vi tính văn phòng tốt (đặc biệt excel, word, powerpoint)

Tính cách: Nhiệt tình, trung thực, cẩn thận. Nghiêm túc nhưng uyển chuyển trong công việc. Có kỷ luật, có thể làm việc vào ca đêm hay làm việc dưới áp lực cao

Education:   University degree, preferably in science or food technology faculties.

Seniority:     Minimum 3 year experience, working in management of quality assurance or quality control section.

Language:    Good in English.

Office skills: Computer (Office, especially in Excel, word, powerpoint).

Attitude:      Enthusiastic, honest, careful. Self disciplined with ability to work at nigh shift or under high pressure

Tagged as: Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng

About Công Ty TNHH Dịch Vụ Eb