LOADING

Job Description

· Working closely with Taproom Manager to efficiently control the food cost. Control and direct the food preparation process and any other relative activities

Phối hợp chặt chẽ với quản lý nhà hàng để kiểm soát tốt vốn hàng hoá. Giám sát trực tiếp từ khâu chuẩn bị đến ra thực phẩm đúng qui trình và chất lượng

· Supervise kitchen staff’s activities. Responsible for keeping the kitchen operation function well

Giám sát các hoạt động của nhân viên bếp. Chịu trách nhiệm quản lý, đảm bảo bếp luôn vận hành thuận lợi

· Ability to spot and resolve problems efficiently

Có khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề hiệu quả

· Perform cooking all the menu items following the recipes and standard

Thực hiện chế biến các món ăn trong thực đơn theo đúng công thức và tiêu chuẩn của công ty

· Provides guidance and training to junior kitchen staff members, including, but not limited, to line cooking, food preparation, and dish plating following the recipes and standards

Hướng dẫn và đào tạo nhân viên mới các công việc của bếp, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc của bếp bộ phận, chuẩn bị hàng hoá, và bài trí món ăn theo công thức và tiêu chuẩn của công ty

· Oversees and organizes kitchen stock and ingredients. Comply with sanitation regulations and safety standards

Bao quát và sắp xếp nguyên liệu, hàng hoá của bếp. Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động

· Ensures a first-in, first-out food rotation system and verifies all food products are properly dated and organized for quality assurance

Luôn giữ đúng qui trình FIFO, hạn sử dụng, và quản lý chất lượng thực phẩm

· Manages food and product ordering by keeping detailed records and minimises waste, plus works with existing systems to improve waste reduction and manage budgetary concerns

Quản lý về việc mua hàng hóa, hàng hủy khi quá hạn sử dụng và hạn chế hủy hàng để đảm bảo ngân sách

· Supervises all food preparation and presentation to ensure quality and restaurant standards

Luôn theo dõi và giám sát các khâu chế biến để đảm bảo chất lượng đồ ăn của nhà hàng

· Verifies that food storage units all meet standards and are consistently well-managed

Quản lý lưu trữ hàng hoá, đảm bảo các chủng loại hàng hoá khác nhau đều được lưu trử đúng quy cách và đúng tiêu chuẩn

· Work with Taproom Supervisor or Taproom Manager to arrange equipment purchases and repairs if needed

Phối hợp với giám sát nhà hàng hoặc quản lý nhà hàng để thực hiện mua mới hoặc sửa chữa các thiết bị bếp nếu cần

 · Other tasks assigned by Taproom manager

Các công việc khác theo sự chỉ định của Quản lý Nhà Hàng 

WORKING TIME – THỜI GIAN LÀM VIỆC

· 8h/ day; 48 h/ week/ 8h/ ngày; 48h/ tuần

· Overtime will be applied as Vietnam Labor Code/ Tiền lương ngoài giờ sẽ được tính theo quy định của Luật Lao động Việt Nam.

·  Lương từ 7tr – 7tr7 + tips + service charge. Tổng thu nhập từ 9tr5-10tr5 / Salary from 7 million – 7.7 million + tips + service charge. Total income from 9.5 million to 10.5 million

· 13rd Month Salary: According to Labor Code and Company Policy /Lương tháng 13: Theo quy định của Luật Lao động và Quy định của Công ty.

· Transportation and Travelling Fees: In accordance with the policy of the Company / Phụ cấp đi lại và công tác phí: Theo chính sách của Công ty.

· Insurances: Compulsory Social Insurance, Health Insurance and Unemployment Insurance are in accordance with the applicable law of Vietnam. Beside this, you will be covered by the Health Care Insurance paid by the Company / Bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm sức khỏe và Bảo hiểm thất nghiệp được tuân thủ theo Pháp Luật Việt Nam. Bên cạnh đó, bạn được hưởng chế độ của gói Bảo hiểm sức khỏe do Công ty chi trả.

· Public Holidays: You will be entitled to 10 days of Public Holidays fully paid in accordance with the Labor Law of Vietnam / Ngày nghỉ lễ: Bạn sẽ được nghỉ 10 ngày Nghỉ Lễ và được hưởng nguyên lương theo Luật Lao động Việt Nam.

· Annual Leave: You will be entitled to 12 days of Annual Leave during one full year of employment / Ngày nghỉ hàng năm: Bạn sẽ có 12 ngày nghỉ hàng năm cho 1 năm 12 tháng.

· Company Trip: In accordance with the policy of the Company / Du lịch Công ty: Theo chính sách công ty.

· Discount Policy: You will be eligible to the current Company policy and benefits applied for employees at Pasteur Street Craft Beer Trading & Restaurant Service JSC (50% for beer and 50% for food) / Chính sách Giảm giá: Bạn sẽ được hưởng các chế độ chính sách của Công ty và các quyền lợi áp dụng cho nhân viên của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Nhà hàng Bia Thủ Công Pasteur Street (50% cho đồ uống và 50% cho đồ ăn).

· Having a good general standard of education and graduated in Hospitality is a must

Có tiêu chuẩn nền tảng kiến thức chung về giáo dục và tốt nghiệp chuyên ngành Dịch vụ khách hàng là bắt buộc

· Western cooking knowledge and experience, Proven at least 1 year of working experience as a chef

Hiểu biết và có kinh nghiệm nấu món Âu. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Bếp chính

· Having exemplary culinary skills

Có kỹ năng nấu ăn chuẩn mực

· Having good communication skills, teamwork, able to read and understand English ingredients, time management skills, leadership skills and stock control in order to run a kitchen successfully

Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, đọc và hiểu các thành phần nguyên liệu món ăn nước ngoài,kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng quản lý đội nhóm và kỹ năng quản lý hàng hóa

· The ability to perform accurate work under pressure, The ability to handle multiple tasks at once

Có khả năng chịu áp lực công việc, thực hiện công việc chuẩn xác dưới áp lực cao. Khả năng làm nhiều công việc cùng một lúc.

· High standards of cleanliness and hygiene

Có tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cao

Tagged as: Khách sạn – Nhà hàng – Du lịch

About Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nhà Hàng Bia Thủ Công Pasteur Street