LOADING
$0

miễn phí

Đối với 1 công việc được liệt kê trong 30 ngày

 • Phí một lần
 • Cho phép đăng 1 việc làm
 • Bài đăng không được đánh dấu
 • Không có việc làm nổi bật
 • Hiển thị trong 5 ngày
$20

BẮT ĐẦU

Cho 5 công việc được liệt kê trong 30 ngày

 • Phí một lần
 • Cho phép đăng 5 việc làm
 • Bài đăng không được đánh dấu
 • Không có việc làm nổi bật
 • Hiển thị trong 10 ngày
$30

CÔNG TY

Cho 8 công việc được liệt kê trong 30 ngày

 • Phí một lần
 • Cho phép đăng 10 việc làm
 • Bài viết nổi bật
 • Có Việc làm nổi bật
 • Hiển thị trong 16 ngày
$50

DOANH NGHIỆP

Cho 10 công việc được liệt kê trong 30 ngày

 • Phí một lần
 • Cho phép đăng 15 việc làm
 • Bài viết nổi bật
 • Có Việc làm nổi bật
 • Hiển thị trong 20 ngày