LOADING

Cấp ủy và Quy trình Công tác Nhân sự cấp ủy

Cấp ủy: Sức mạnh của tương lai

Cấp ủy là một thuật ngữ phổ biến, nhưng để hiểu sâu về ý nghĩa của nó, chúng ta cần tìm hiểu một cách toàn diện. Cơ sở cho cấp ủy là một đơn vị đại diện cho trí tuệ, phẩm chất chính trị và hoạt động thực tế của Đảng bộ và chi bộ. Nhân sự cấp ủy phải tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc, dựa trên quan điểm khách quan, công tâm và sử dụng trí tuệ, dân chủ của tập thể cấp ủy và cán bộ. Đồng thời, nhân sự cấp ủy cũng phải tuân thủ quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, tiến hành đồng thời với việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, phường.

Tìm Việc 365 là nơi bạn có thể tìm hiểu thêm về cấp ủy trong công chức, viên chức và những nhiệm vụ hàng ngày của họ.

Tiêu chuẩn và điều kiện cấp ủy viên

Nguyên tắc cấp ủy viên và điều kiện đã được quy định rõ ràng trong Chỉ thị số 35-CT/TW, được Ban Chấp trị ban hành ngày 30/5/2019. Một số điểm chính như sau:

 • Luôn tăng cường lòng trung thành với mục tiêu và lợi ích của Đảng, dân tộc, quốc gia và nhân dân hơn lợi ích cá nhân, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp của Đảng. Có tư tưởng, lòng dũng cảm và không bị lung lay trong bất kỳ tình huống nào. Yêu nước, thương dân, vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân và nghiêm túc thực hiện sự phân công và nhiệm vụ được giao.

 • Có phẩm chất đạo đức trong sáng; sống tối giản, liêm chính, trung thực, tiết kiệm, không tham nhũng, không quan liêu, không cơ hội, không vụ lợi, công công vô tư. Có trách nhiệm với công việc; có tinh thần đoàn kết, làm gương mẫu, quan tâm và yêu thương đồng nghiệp; kiên quyết đấu tranh chống lại quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích cá nhân, thực dụng, bè phái, công bằng, chính trực, tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

 • Có tư duy và tầm nhìn; có khả năng tổng hợp, phân tích, phương pháp làm việc khoa học. Có năng lực thực tiễn, hiểu biết về tình hình thực tế để đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, của Nhà nước.

 • Có trình độ chuyên môn; có kỹ năng quản lý nhà nước để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ; có trình độ tin học, ngoại ngữ phù hợp.

 • Có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ và tuân thủ quy định về tuổi.

Tìm hiểu thêm về lợi ích khi tham gia vào Đảng và tìm hiểu về cán bộ.

Cấu trúc và số lượng cấp ủy viên

3.1 Về cấu trúc cấp ủy

Theo thông tin mới nhất, cấu trúc cấp ủy phường được chia thành 3 độ tuổi. Mục tiêu là đạt được tỷ lệ nhân sự cấp ủy dưới 35 tuổi lớn hơn 10%, trong độ tuổi từ 35-50 tuổi chiếm 40-50%, và nhân sự từ tuổi 50 trở lên. Đồng thời, cấu trúc cấp ủy phường cũng đặt mục tiêu tỷ lệ nữ cấp ủy viên từ 10% trở lên.

Thực tế cho thấy, cấu trúc cấp ủy trong lực lượng vũ trang cũng áp dụng theo hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương và Quân ủy Trung ương. Điều này bao gồm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cải tiến cấp ủy.

Tuy nhiên, cấu trúc cấp ủy không chỉ dựa trên các yếu tố đặc thù và tình hình, yêu cầu chính trị để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với khu vực, lĩnh vực quan trọng; đồng thời, cấp ủy cũng định hướng cho cấp dưới dựa trên nguyên tắc không giới hạn tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia cấp ủy. Cấp ủy không nhất thiết phải tồn tại ở mọi đơn vị hay bộ phận. Đừng để cấu trúc cấp ủy trở thành mục tiêu, bỏ quên chất lượng cấp ủy, trong khi đó là yếu tố quan trọng nhất mà tất cả mọi người cần biết.

Đọc thêm để hiểu rõ hơn về cán bộ là gì.

3.2 Số lượng cấp ủy viên

Nếu bạn đã đọc những nội dung chia sẻ về “Cấp ủy là gì?”, bạn sẽ biết rằng, cấp ủy được thực hiện theo nhiệm kỳ, ví dụ như nhiệm kỳ 2015-2020. Nội dung cấp ủy được chia thành các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

Đảng ủy phường:

 • Phó bí thư: 01 – 02 đồng chí.
 • Số lượng cấp ủy viên: Tối đa 15 cấp ủy viên.
 • Số lượng ủy viên Ban thường vụ: Tối đa 05 đồng chí.

Đảng ủy trực thuộc Quận ủy:

 • Phó bí thư: 01 – 02 đồng chí.
 • Số lượng cấp ủy viên: Tối đa 15 cấp ủy viên, nhưng đối với những đơn vị, khu vực có từ 09 cấp ủy viên trở lên thì sẽ được bầu lên ban thường vụ.
 • Số lượng ủy viên ban thường vụ: Tối đa 1/3 số ủy viên ban chấp hành.

Tìm hiểu thêm về ban thường vụ và ban chấp hành là gì.

Quy trình công tác nhân sự cấp ủy và số dư

4.1 Đối với các Đảng bộ

 • Đối với các đồng chí tái cử cấp ủy:
  Bước 1: Tổ chức hội nghị Ban thường vụ cấp ủy: Dựa trên tiêu chuẩn, cấu trúc, số lượng và điều kiện được quy định bởi Ban thường vụ quận ủy, để thực hiện định hướng công tác nhân sự. Dựa trên danh sách nhân sự cấp ủy hiện đang được nhiệm kỳ, rà soát và đánh giá từng trường hợp để đưa ra đánh giá và xem xét.

  Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu, với việc bỏ phiếu được thực hiện một cách công minh, rõ ràng và minh bạch nhất. Đối với đồng chí tái cử cấp ủy, việc bỏ phiếu sẽ được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo danh sách nhân sự tái cử. Cụ thể, thành phần bỏ phiếu bao gồm:

  • Ở cấp phường: Tổ trưởng các tổ dân phố, các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, Ủy ban nhân dân, chủ tịch – phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, bí thư các chi bộ trực thuộc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các đoàn thể.

  • Ở các đảng bộ còn lại: bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng các phòng, ban và tương đương, các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, trưởng các đoàn thể.

  Bước 3: Tổ chức hội nghị ban chấp hàng Đảng bộ, dựa trên cơ sở đã có ở bước 2 và sau khi có kết quả giới thiệu nhân sự, ban chấp hành Đảng bộ cũng sẽ bắt đầu thảo luận và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín.

  Bước 4: Tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy. Sau khi đã có kết quả giới thiệu ở bước 3, ban thường vụ cũng sẽ xem xét và bỏ phiếu thông qua danh sách để trình hội nghị ban chấp hành Đảng bộ.

  Trên thực tế, các yếu tố như phong cách sống, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, thành tích và đóng góp nổi bật của nhân sự cũng sẽ được khảo sát và đánh giá.

  Bước 5: Tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ. Với bước này, sẽ tiến hành phân tích kết quả của cuộc bỏ phiếu kín tại toàn bộ hội nghị, xác minh và rút ra kết luận về những vấn đề mới phát sinh. Ban chấp hành Đảng bộ sẽ thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín như các lần trước để đảm bảo sự công bằng.

  Giới thiệu nhân sự cần đạt được tỷ lệ phiếu kín đồng ý lớn hơn 50% so với tổng số người có quyền tham gia bỏ phiếu kín (đại biểu) trên toàn bộ các bước, trừ bước 2 vì chỉ tính những đại biểu có mặt trong cuộc bỏ phiếu kín. Kết quả sẽ được công bố công khai tại hội nghị.

4.2 Đối với nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy

Để hiểu rõ hơn về cấp ủy là gì, chúng ta cần hiểu quy trình công tác của một nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu. Đây là một quy trình đơn giản được chia thành nhiều bước, cụ thể như sau:

Bước 1: Tổ chức hội nghị Ban thường vụ cấp ủy dựa trên nội dung cấu trúc, điều kiện, tiêu chuẩn và số lượng do Ban thường vụ Quận ủy quy định, cùng với nhiều phương hướng công tác, Ban thường vụ cấp ủy trực thuộc sẽ thực hiện nhiệm vụ rà soát, xem xét và đánh giá các trường hợp dựa trên danh sách nhân sự đáp ứng yêu cầu (tiêu chuẩn, điều kiện), và Ban thường vụ cấp ủy cùng với các lãnh đạo có chức danh trong cấp ủy sẽ chịu trách nhiệm theo quy định để thu thập ý kiến giới thiệu.

Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu, tương tự như đối với nhân sự tái ứng cấp ủy, bước này cũng sẽ dựa trên hình thức bỏ phiếu kín và danh sách nhân sự sẽ được Ban thường vụ cấp ủy đánh giá và xem xét dựa trên kết quả thu được ở bước 1.

Tuy nhiên, hội nghị chỉ được tổ chức khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập. Ở cấp phường, tham gia bỏ phiếu kín bao gồm: tổ trưởng tổ dân phố, chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các đoàn thể, Ủy ban nhân dân, bí thư các chi bộ trực thuộc.

Bước 3: Tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ, dựa trên những điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và cấu trúc do ban thường vụ định hướng cho công tác nhân sự cấp ủy. Đồng thời, dựa trên kết quả thu được từ bước 2, ban chấp hành đảng bộ trực thuộc sẽ tiến hành thảo luận và đưa ra giới thiệu nhân sự thông qua hình thức bỏ phiếu kín.

Bước 4: Tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy. Ban thường vụ sẽ tập hợp, xem xét, khảo sát và đánh giá các yếu tố như lối sống, uy tín, phẩm chất đạo đức, năng lực, thành tích nổi bật của nhân sự được giới thiệu ở bước 3. Dựa trên kết quả thu được từ bước 3, ban thường vụ cấp ủy sẽ xem xét và bỏ phiếu cho những nhân sự tham gia cấp ủy để lấy thông tin giới thiệu từ hội nghị.

Bước 5: Tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ. Trình tự thực hiện của bước này sẽ bao gồm phân tích kết quả của cuộc bỏ phiếu, xác minh và kết luận về các vấn đề mới phát sinh. Ban chấp hành Đảng bộ thuộc Quận ủy sẽ thảo luận và đánh giá cùng nhau, sau đó bỏ phiếu giới thiệu nhân sự cấp ủy thông qua cuộc bỏ phiếu kín.

Timviec365.com.vn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấp ủy và cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích khác.