Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm trưởng phòng qc

Trưởng Phòng Qc Ngành Gỗ
Bình Dương

20 triệu - 30 triệu

Trưởng Phòng QA/QC
Hồ Chí Minh

20 triệu - 30 triệu

2