Việc làm hấp dẫn

Tìm việc làm quản đốc sản xuất

Phó Quản Đốc Sản Xuất
Lâm Đồng

7 triệu - 10 triệu

Quản Đốc Xưởng Sản Xuất Cơ Khí
Hà Nội

7 triệu - 10 triệu

Quản Đốc Sản Xuất
Hồ Chí Minh

10 triệu - 15 triệu

2