Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tập Đoàn New World Fashion
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Tập Đoàn New World Fashion
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Tập Đoàn New World Fashion
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Tập Đoàn New World Fashion
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Tập Đoàn New World Fashion
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Nam & Co Building, Pham Van Dong Road, Anh Dung Ward, Duong Kinh Dist., Hai Phong City, Vietnam