Tra cứu lương y tế

Biểu đồ lương y tế

11,897,045 vnđ

( Mười một triệu Tám trăm Chín mươi Bảy ngàn Bốn mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của y tế là: 11,897,045 VNĐ

Danh sách tin tuyển y tế