Tra cứu lương y tế

Biểu đồ lương y tế

12,349,182 vnđ

( Mười hai triệu Ba trăm Bốn mươi Chín ngàn Một trăm Tám mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của y tế là: 12,349,182 VNĐ

Danh sách tin tuyển y tế