Tra cứu lương y tá

Biểu đồ lương y tá

10,789,704 vnđ

( Mười triệu Bảy trăm Tám mươi Chín ngàn Bảy trăm Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của y tá là: 10,789,704 VNĐ

Danh sách tin tuyển y tá