Tra cứu lương y tá

Biểu đồ lương y tá

10,763,592 vnđ

( Mười triệu Bảy trăm Sáu mươi Ba ngàn Năm trăm Chín mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của y tá là: 10,763,592 VNĐ

Danh sách tin tuyển y tá