Tra cứu lương y sỹ

Biểu đồ lương y sỹ

12,260,869 vnđ

( Mười hai triệu Hai trăm Sáu mươi ngàn Tám trăm Sáu mươi Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của y sỹ là: 12,260,869 VNĐ

Danh sách tin tuyển y sỹ