Tra cứu lương y sỹ

Biểu đồ lương y sỹ

10,461,538 vnđ

( Mười triệu Bốn trăm Sáu mươi Một ngàn Năm trăm Ba mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của y sỹ là: 10,461,538 VNĐ

Danh sách tin tuyển y sỹ