Tra cứu lương video editor

Biểu đồ lương video editor

15,718,750 vnđ

( Mười năm triệu Bảy trăm Mười tám ngàn Bảy trăm Năm mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của video editor là: 15,718,750 VNĐ

Danh sách tin tuyển video editor