Tra cứu lương video editor

Biểu đồ lương video editor

13,825,000 vnđ

( Mười ba triệu Tám trăm Hai mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của video editor là: 13,825,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển video editor