Tra cứu lương văn thư

Biểu đồ lương văn thư

11,128,767 vnđ

( Mười một triệu Một trăm Hai mươi Tám ngàn Bảy trăm Sáu mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của văn thư là: 11,128,767 VNĐ

Danh sách tin tuyển văn thư