Tra cứu lương văn thư

Biểu đồ lương văn thư

10,818,637 vnđ

( Mười triệu Tám trăm Mười tám ngàn Sáu trăm Ba mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của văn thư là: 10,818,637 VNĐ

Danh sách tin tuyển văn thư