Tra cứu lương trưởng phòng tuyển dụng

Biểu đồ lương trưởng phòng tuyển dụng

19,029,411 vnđ

( Mười chín triệu Hai mươi Chín ngàn Bốn trăm Mười một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng tuyển dụng là: 19,029,411 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng tuyển dụng