Tra cứu lương trưởng phòng truyền thông

Biểu đồ lương trưởng phòng truyền thông

17,857,142 vnđ

( Mười bảy triệu Tám trăm Năm mươi Bảy ngàn Một trăm Bốn mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng truyền thông là: 17,857,142 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng truyền thông