Tra cứu lương trưởng phòng thương mại

Biểu đồ lương trưởng phòng thương mại

12,500,000 vnđ

( Mười hai triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng thương mại là: 12,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng thương mại