Tra cứu lương trưởng phòng thu mua

Biểu đồ lương trưởng phòng thu mua

32,500,000 vnđ

( Ba mươi Hai triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng thu mua là: 32,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng thu mua