Tra cứu lương trưởng phòng thiết kế

Biểu đồ lương trưởng phòng thiết kế

16,805,555 vnđ

( Mười sáu triệu Tám trăm Năm ngàn Năm trăm Năm mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng thiết kế là: 16,805,555 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng thiết kế