Tra cứu lương trưởng phòng tài chính

Biểu đồ lương trưởng phòng tài chính

13,500,000 vnđ

( Mười ba triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng tài chính là: 13,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng tài chính