Tra cứu lương trưởng phòng tài chính

Biểu đồ lương trưởng phòng tài chính

11,900,000 vnđ

( Mười một triệu Chín trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng tài chính là: 11,900,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng tài chính