Tra cứu lương trưởng phòng sản xuất

Biểu đồ lương trưởng phòng sản xuất

11,339,285 vnđ

( Mười một triệu Ba trăm Ba mươi Chín ngàn Hai trăm Tám mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng sản xuất là: 11,339,285 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng sản xuất