Tra cứu lương trưởng phòng pháp chế

Biểu đồ lương trưởng phòng pháp chế

25,100,000 vnđ

( Hai mươi Năm triệu Một trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng pháp chế là: 25,100,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng pháp chế