Tra cứu lương trưởng phòng nhân sự

Biểu đồ lương trưởng phòng nhân sự

17,481,927 vnđ

( Mười bảy triệu Bốn trăm Tám mươi Một ngàn Chín trăm Hai mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng nhân sự là: 17,481,927 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng nhân sự