Tra cứu lương trưởng phòng nghiên cứu

Biểu đồ lương trưởng phòng nghiên cứu

2,500,000 vnđ

( Hai triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng nghiên cứu là: 2,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng nghiên cứu