Tra cứu lương trưởng phòng

Biểu đồ lương trưởng phòng

17,640,552 vnđ

( Mười bảy triệu Sáu trăm Bốn mươi ngàn Năm trăm Năm mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng là: 17,640,552 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng