Tra cứu lương trưởng phòng

Biểu đồ lương trưởng phòng

16,496,894 vnđ

( Mười sáu triệu Bốn trăm Chín mươi Sáu ngàn Tám trăm Chín mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng là: 16,496,894 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng