Tra cứu lương trưởng phòng kỹ thuật

Biểu đồ lương trưởng phòng kỹ thuật

30,882,352 vnđ

( Ba mươi triệu Tám trăm Tám mươi Hai ngàn Ba trăm Năm mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng kỹ thuật là: 30,882,352 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng kỹ thuật