Tra cứu lương trưởng phòng kỹ thuật

Biểu đồ lương trưởng phòng kỹ thuật

18,564,102 vnđ

( Mười tám triệu Năm trăm Sáu mươi Bốn ngàn Một trăm Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng kỹ thuật là: 18,564,102 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng kỹ thuật