Tra cứu lương trưởng phòng kinh doanh

Biểu đồ lương trưởng phòng kinh doanh

15,643,987 vnđ

( Mười năm triệu Sáu trăm Bốn mươi Ba ngàn Chín trăm Tám mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng kinh doanh là: 15,643,987 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng kinh doanh