Tra cứu lương trưởng phòng kho vận

Biểu đồ lương trưởng phòng kho vận

7,500,000 vnđ

( Bảy triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng kho vận là: 7,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng kho vận