Tra cứu lương trưởng phòng kho vận

Biểu đồ lương trưởng phòng kho vận

13,125,000 vnđ

( Mười ba triệu Một trăm Hai mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng kho vận là: 13,125,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng kho vận