Tra cứu lương trưởng phòng kế toán

Biểu đồ lương trưởng phòng kế toán

18,217,391 vnđ

( Mười tám triệu Hai trăm Mười bảy ngàn Ba trăm Chín mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng kế toán là: 18,217,391 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng kế toán