Tra cứu lương trưởng phòng kế hoạch

Biểu đồ lương trưởng phòng kế hoạch

17,222,222 vnđ

( Mười bảy triệu Hai trăm Hai mươi Hai ngàn Hai trăm Hai mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng kế hoạch là: 17,222,222 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng kế hoạch