Tra cứu lương trưởng phòng kế hoạch

Biểu đồ lương trưởng phòng kế hoạch

15,147,058 vnđ

( Mười năm triệu Một trăm Bốn mươi Bảy ngàn Năm mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng kế hoạch là: 15,147,058 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng kế hoạch