Tra cứu lương trưởng phòng giao dịch

Biểu đồ lương trưởng phòng giao dịch

17,500,000 vnđ

( Mười bảy triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng giao dịch là: 17,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng giao dịch