Tra cứu lương trưởng phòng dự án

Biểu đồ lương trưởng phòng dự án

14,285,714 vnđ

( Mười bốn triệu Hai trăm Tám mươi Năm ngàn Bảy trăm Mười bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng dự án là: 14,285,714 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng dự án