Tra cứu lương trưởng phòng điều hành

Biểu đồ lương trưởng phòng điều hành

25,625,000 vnđ

( Hai mươi Năm triệu Sáu trăm Hai mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng điều hành là: 25,625,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng điều hành