Tra cứu lương trưởng phòng dịch vụ khách hàng

Biểu đồ lương trưởng phòng dịch vụ khách hàng

30,000,000 vnđ

( Ba mươi triệu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng dịch vụ khách hàng là: 30,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng dịch vụ khách hàng