Tra cứu lương trưởng phòng đầu tư

Biểu đồ lương trưởng phòng đầu tư

10,800,000 vnđ

( Mười triệu Tám trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng đầu tư là: 10,800,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng đầu tư