Tra cứu lương trưởng phòng đầu tư

Biểu đồ lương trưởng phòng đầu tư

16,250,000 vnđ

( Mười sáu triệu Hai trăm Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng đầu tư là: 16,250,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng đầu tư