Tra cứu lương trưởng phòng đào tạo

Biểu đồ lương trưởng phòng đào tạo

18,270,833 vnđ

( Mười tám triệu Hai trăm Bảy mươi ngàn Tám trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng đào tạo là: 18,270,833 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng đào tạo