Tra cứu lương trưởng phòng chất lượng

Biểu đồ lương trưởng phòng chất lượng

13,631,578 vnđ

( Mười ba triệu Sáu trăm Ba mươi Một ngàn Năm trăm Bảy mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng chất lượng là: 13,631,578 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng chất lượng