Tra cứu lương trưởng phòng chất lượng

Biểu đồ lương trưởng phòng chất lượng

10,714,285 vnđ

( Mười triệu Bảy trăm Mười bốn ngàn Hai trăm Tám mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng chất lượng là: 10,714,285 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng chất lượng