Tra cứu lương trưởng phòng bảo trì

Biểu đồ lương trưởng phòng bảo trì

11,300,000 vnđ

( Mười một triệu Ba trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng bảo trì là: 11,300,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng bảo trì