Tra cứu lương trưởng phòng bán hàng

Biểu đồ lương trưởng phòng bán hàng

14,375,000 vnđ

( Mười bốn triệu Ba trăm Bảy mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng bán hàng là: 14,375,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng bán hàng