Tra cứu lương trưởng phòng bán hàng

Biểu đồ lương trưởng phòng bán hàng

17,142,857 vnđ

( Mười bảy triệu Một trăm Bốn mươi Hai ngàn Tám trăm Năm mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng phòng bán hàng là: 17,142,857 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng phòng bán hàng