Tra cứu lương trưởng ca sản xuất

Biểu đồ lương trưởng ca sản xuất

10,166,666 vnđ

( Mười triệu Một trăm Sáu mươi Sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng ca sản xuất là: 10,166,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng ca sản xuất