Tra cứu lương trưởng ca sản xuất

Biểu đồ lương trưởng ca sản xuất

10,333,333 vnđ

( Mười triệu Ba trăm Ba mươi Ba ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng ca sản xuất là: 10,333,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng ca sản xuất