Tra cứu lương trưởng bộ phận kỹ thuật

Biểu đồ lương trưởng bộ phận kỹ thuật

12,850,000 vnđ

( Mười hai triệu Tám trăm Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng bộ phận kỹ thuật là: 12,850,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng bộ phận kỹ thuật