Tra cứu lương trưởng bộ phận kỹ thuật

Biểu đồ lương trưởng bộ phận kỹ thuật

13,500,000 vnđ

( Mười ba triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trưởng bộ phận kỹ thuật là: 13,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trưởng bộ phận kỹ thuật