Tra cứu lương trợ lý kinh doanh

Biểu đồ lương trợ lý kinh doanh

8,334,008 vnđ

( Tám triệu Ba trăm Ba mươi Bốn ngàn Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trợ lý kinh doanh là: 8,334,008 VNĐ

Danh sách tin tuyển trợ lý kinh doanh