Tra cứu lương tổng giám đốc

Biểu đồ lương tổng giám đốc

16,286,885 vnđ

( Mười sáu triệu Hai trăm Tám mươi Sáu ngàn Tám trăm Tám mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của tổng giám đốc là: 16,286,885 VNĐ

Danh sách tin tuyển tổng giám đốc