Tra cứu lương tổng giám đốc

Biểu đồ lương tổng giám đốc

14,954,225 vnđ

( Mười bốn triệu Chín trăm Năm mươi Bốn ngàn Hai trăm Hai mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của tổng giám đốc là: 14,954,225 VNĐ

Danh sách tin tuyển tổng giám đốc