Tra cứu lương tổng đài viên

Biểu đồ lương tổng đài viên

8,373,239 vnđ

( Tám triệu Ba trăm Bảy mươi Ba ngàn Hai trăm Ba mươi Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của tổng đài viên là: 8,373,239 VNĐ

Danh sách tin tuyển tổng đài viên