Tra cứu lương tổ trưởng sản xuất

Biểu đồ lương tổ trưởng sản xuất

16,447,368 vnđ

( Mười sáu triệu Bốn trăm Bốn mươi Bảy ngàn Ba trăm Sáu mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của tổ trưởng sản xuất là: 16,447,368 VNĐ

Danh sách tin tuyển tổ trưởng sản xuất