Tra cứu lương tiếng nhật n2

Biểu đồ lương tiếng nhật n2

14,326,086 vnđ

( Mười bốn triệu Ba trăm Hai mươi Sáu ngàn Tám mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của tiếng nhật n2 là: 14,326,086 VNĐ

Danh sách tin tuyển tiếng nhật n2