Tra cứu lương tiếng nhật n2

Biểu đồ lương tiếng nhật n2

13,686,046 vnđ

( Mười ba triệu Sáu trăm Tám mươi Sáu ngàn Bốn mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của tiếng nhật n2 là: 13,686,046 VNĐ

Danh sách tin tuyển tiếng nhật n2