Tra cứu lương tiếng nhật n1

Biểu đồ lương tiếng nhật n1

11,571,428 vnđ

( Mười một triệu Năm trăm Bảy mươi Một ngàn Bốn trăm Hai mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của tiếng nhật n1 là: 11,571,428 VNĐ

Danh sách tin tuyển tiếng nhật n1