Tra cứu lương tiếng anh

Biểu đồ lương tiếng anh

9,939,908 vnđ

( Chín triệu Chín trăm Ba mươi Chín ngàn Chín trăm Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của tiếng anh là: 9,939,908 VNĐ

Danh sách tin tuyển tiếng anh