Tra cứu lương tiếng anh

Biểu đồ lương tiếng anh

9,892,550 vnđ

( Chín triệu Tám trăm Chín mươi Hai ngàn Năm trăm Năm mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của tiếng anh là: 9,892,550 VNĐ

Danh sách tin tuyển tiếng anh