Tra cứu lương thực tập sinh

Biểu đồ lương thực tập sinh

3,268,656 vnđ

( Ba triệu Hai trăm Sáu mươi Tám ngàn Sáu trăm Năm mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thực tập sinh là: 3,268,656 VNĐ

Danh sách tin tuyển thực tập sinh